Aby oddać należytą cześć zmarłym oraz zapewnić porządek i utrzymanie właściwego stanu estetycznego cmentarza, prosimy osoby przebywające na tym terenie o właściwą troskę tego miejsca – wraz z jego urządzeniami – oraz przestrzeganie poniższego regulaminu.

§1
Przepisy ogólne

Właścicielem cmentarza Parafialnego przy ul. Powstańców Śląskich jest Parafia św. Józefa w Sadowie. Biuro Cmentarza znajduje się przy ul. Powstańców Śląskich 95 w Sadowie. Czynne jest w poniedziałki (od 9:00 do 10:00) oraz w środy od (19:00 do 20:00). W miesiącu styczniu biuro otwarte jest tylko w środy (od 9:00 do 10:00). Telefon kontaktowy do biura: 34 356 11 11.

 

§2
Przepisy porządkowe

 

 • Cmentarz jest otwarty od godziny 7:00 do godziny 20:00, zimą do zmroku.
 • Na terenie cmentarza osoby niepełnoletnie powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.
 • Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
  • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
  • spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,
  • palenia papierosów oraz innych używek,
  • wysypywania śmieci poza miejscami wyznaczonymi,
  • czerpania wody do celów innych niż obsługa grobu,
  • wprowadzania zwierząt,
  • sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
  • niszczenia elementów wystroju i malowania murów,
  • zbierania wszelkiego rodzaju roślin,
  • działalności handlowej.
 • Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami, łącznie z rowerami. Zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych. Ewentualną zgodę na wjazd na teren cmentarza musi wyrazić zarządca cmentarza.

 

§3
Zasady dysponowania i zarządzania grobami

 

 • Przygotowanie grobu do pogrzebu poprzedzone jest złożeniem dokumentów (zgodnie z obowiązująca ustawą) oraz wniesieniem opłat cmentarnych.
 • Za przygotowanie grobu do pogrzebu odpowiada wyłącznie zarządca cmentarza parafialnego. Prace związane z przygotowaniem grobu lub ekshumacją mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników parafii (nie dotyczy prac kamieniarskich).
 • Na cmentarzu urządza się groby:
  • ziemne zwykłe,
  • groby do składania urn.
 • Na cmentarzu można składać wyłącznie urny ekologiczne, które podlegają biodegradacji.
 • Wymiary nagrobka oraz jego posadowienia należy bezwzględnie uzgodnić z zarządcą cmentarza.
 • Grób ziemny nie może być użyty przed upływem 20 lat od poprzedniego pochówku (nie dotyczy urn).
 • Pochowanie innej osoby w istniejącym grobie rodzinnym uzgadnia się z zarządcą cmentarza, po uzyskaniu pisemnej zgody dysponenta grobu (rodziny) lub jego spadkobiercy.
 • Teren pomiędzy grobami nie należy do dysponenta grobu, dlatego zabrania się betonowania, brukowania, sadzenia drzewek lub umiejscawiania jakichkolwiek elementów pomiędzy pomnikami (np. ławeczka). W wyjątkowych sytuacjach zgodę wyraża zarządca cmentarza.

 

§4
Dokonywanie ekshumacji

Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana na zlecenie osób z powiązaniami rodzinnymi oraz prokuratury lub sądu i za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego w obowiązującym ustawowo terminie.

 

§5
Ustawianie nagrobków i inne prace na cmentarzu

 

  • Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm kamieniarskich prowadzących roboty na cmentarzu, zakładów pogrzebowych podczas ceremonii  pogrzebowych oraz innych firm świadczących usługi na cmentarzu za zgodą zarządcy.
  • Wszelkie prace kamieniarskie, renowacyjne przy grobie po pogrzebie, jak i później wymagają stosownych zezwoleń oraz zaaprobowania projektu przez Administratora cmentarza. Prace mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00. W innym terminie po uzgodnieniu z zarządcą cmentarza.
  • Przed rozpoczęciem robót kamieniarskich, wykonawca powinien uzyskać zezwolenie na podjęcie prac na terenie cmentarza.
  • Wykonawca robót kamieniarskich ponosi całkowitą odpowiedzialność, także materialną, za szkody wyrządzone na cmentarzu oraz zniszczenie lub uszkodzenie innych nagrobków lub infrastruktury cmentarza oraz zobowiązany jest do zachowania porządku. W razie nie zastosowania się do powyższych przepisów może zostać obciążony kosztami za wyrządzone szkody.
  • Upoważniony pracownik cmentarza ma prawo przerwać prace prowadzone przez pracowników firm zewnętrznych, jeżeli stwierdzi naruszenie warunków określonych w regulaminie cmentarza.
  • Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest zgłosić zarządcy cmentarza teren do odbioru. 

    

   §6
   Opłaty oraz przedłużanie prawa do grobu

    

  • Na cmentarzu pobiera się opłaty w celu zabezpieczenia bieżących rachunków związanych z utrzymaniem cmentarza, jak i – w miarę możliwości – prowadzenia inwestycji. Opłaty dotyczą:
   • miejsc grzebalnych na okres 20 lat (grób zwykły ziemny),
   • przedłużenia opłaty na następnych 20 lat (po 20 latach istnieje możliwość prolongaty do maksymalnie 20 kolejnych lat),
   • rezerwacji miejsca (od 1 roku do 10 lat – z możliwością przedłużenia),
   • postawienia lub wymiany nagrobka.
  • Po upływie 20 lat grób, który nie jest opłacony na kolejne lata, kwalifikuje się do likwidacji, a dysponent grobu traci do niego prawo (zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Po usunięciu pozostałości nagrobka, grób będzie przekazany do ponownego wykorzystania.
  • Troska o przedłużenie opłaty należy do bliskich osoby pochowanej w grobie (tzw. administrator grobu).
  • Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

 

§7

Postanowienia końcowe

 

 • Zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, osunięć ziemi i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub za firmy świadczące usługi na cmentarzu.
 • W przypadku naruszenia regulaminu zarządca ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.
 • Zarządca cmentarza ma prawo do zmiany regulaminu po uzyskaniu akceptacji kurii diecezjalnej.