Statut sekcji ekonomicznej Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

1. Sekcja Ekonomiczna PRD posiada kompetencje Parafialnej Rady Ekonomicznej (Por. kan. 537 KPK).
2. Członkowie tej sekcji świadczą pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisów prawa powszechnego (por. kan. 532 oraz 1281-1288 KPK).
3. Proboszcz powinien konsultować z jej członkami sprawy związane z większymi inwestycjami np. nowe budowle, remonty, prace restauracyjne itp.
4. Konsultacja ta powinna obejmować m.in.:
a) czas i zakres podejmowanych inwestycji
b) dobór wykonawców
c) sposób gromadzenia potrzebnych funduszy
5. Prośbę o realizację tychże projektów proboszcz przedstawia Diecezjalnej Komisji Budowlanej, której decyzja jest ostateczna i wiążąca.
6. Zaleca się, by proboszczowie także w sprawach zwykłego funkcjonowania parafii w zakresie gospodarczym informowali członków tejże sekcji i zasięgali ich opinii.
7. Członkowie sekcji czuwają nad wydatkami związanymi z funkcjonowaniem parafii (por. kan. 1287 par. 2 KPK oraz Instrukcja Ecclesiae Imago n.135).
8. Sekcja ekonomiczna posiada charakter doradczy.
9. Jednocześnie odwołuje się, zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami, Statut Sekcji Ekonomicznej Parafialnej Rady Duszpasterskiej diecezji gliwickiej z dnia 19 grudnia 1992 r. (Por. WDG 1(4) 1993 s.68-69).
10. Powyższy Statut zatwierdzam do odwołania.

 

Gliwice, dnia 16 grudnia 1997 r.

 

† Jan Wieczorek
biskup gliwicki